Rocznica bitwy pod grunwaldem

Rocznica bitwy pod grunwaldem

 

15 lipca obchodziliśmy 600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Z tej okazji na Polach Grunwaldzkich odbyło się wiele uroczystości dla upamiętnienia tej ważnej dla nas rocznicy.

Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej wzięło udział w obchodach organizowanych przez Polski Komitet Słowiański. PKS zainicjował spotkania przedstawicieli Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego oraz wielu innych organizacji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele takich stowarzyszeń jak: Czeski Komitet Słowiański, Bułgarski Komitet Słowiański, Stowarzyszenie Słowiańskie w Bułgarii, Rosyjski Komitet Słowiański, Sobór Wszechsłowiański, Kongres Narodowych Zrzeszeń w Rosji, Serbski Komitet Słowiański, Ruch Serbsko-Słowiański, Ukraiński Komitet Słowiański, Komitet Budowy Pomnika Grunwaldzkiego w Warszawie, Towarzystwo Polsko-Serbołużyckiego, Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej.

W dniu 15 lipca podczas Grunwaldzkiego Apelu Prezydenckiego uczestników spotkania reprezentował na trybunie honorowej Jan Minarz - przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego.      

Podczas spotkania zebrani uczestnicy przyjęli projekt Orędzia Grunwaldzkiego, które prezentujemy poniżej.

Wśród uczestników naszego spotkania obecny był wnuk Marszałka Konstantego Rokossowskiego - Konstanty Rokossowski. Z tej okazji odbyło się uroczyste zebranie w dniu 16 lipca, poświęcone wspomnieniom o Marszałku oraz sprawom współpracy spadkobierców kombatantów Polski i Rosji. Na zebraniu uczestnicy przyjęli uchwałę o przywróceniu Krzyża Grunwaldzkiego jako odznaczenia wojskowego.

W dniu 17 lipca, podczas Gminnego Apelu Grunwaldzkiego i składania wieńców pod Pomnikiem Grunwaldzkim, wieniec od Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego złożyło sześciu uczestników, reprezentujących sześć Narodów Słowiańskich, z Janem Minarzem jako przewodniczącym.

 

 

Orędzie Grunwaldzkie

 

My - członkowie Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego, działacze społecznych i politycznych  organizacji  Państw Słowiańskich - przybyliśmy do prastarej ziemi Słowian na Grunwaldzki Wiec. Zebraliśmy się dla uczczenia 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem - wielkiego zwycięstwa zjednoczonej Słowiańszczyzny nad niemieckim Zakonem Krzyżackim popieranym przez całą Germanię.

Hołd składamy naszym przodkom – bohaterskim rycerzom Słowiańskich Narodów, wojom polskim, litewskim, ruskim, czeskim, morawskim, serbskim, wołoskim oraz tatarskim, którzy swoim grunwaldzkim zwycięstwem ocalili Słowiańszczyznę od zaplanowanej zagłady i w ten sposób powstrzymali na 300 lat ludobójczy marsz Germanów na Wschód.

Powstrzymany pod Grunwaldem marsz wroga, zwany Parciem na Wschód (Drang nach Osten), zmierzający do zagłady całej Słowiańszczyzny, zdołał już uprzednio doprowadzić do ujarzmienia i unicestwienia wielu połabskich i innych zachodnich oraz południowych plemion i Narodów Słowiańskich. Wyparł Słowiańszczyznę z wielu rdzennych ziem słowiańskich, położonych w zachodniej, południowej i środkowej Europie.

Z uprawianej dzisiaj na Zachodzie historii usuwa się prawdę o wielkości Słowiańszczyzny, sięgającej za Łabę i Soławę, zajmującej całe Bałkany wraz z obszarem obecnej Austrii. Znika prawda o stosowanym od zarania ludobójstwie wobec Słowian, krwawo pozbawianych swych rdzennych ziem.

Przypomina o tym zbiegająca się z 600. rocznicą zwycięstwa grunwaldzkiego 65. rocznica wielkiego zwycięstwa nad faszystowskimi Niemcami, odniesionego przez Związek Radziecki i jego sojuszników z koalicji antyhitlerowskiej. Druga wojna światowa była przedłużeniem powstrzymanego pod Grunwaldem Parcia na Wschód. Jeszcze raz zjednoczona Słowiańszczyzna, za cenę ogromnych ofiar, ocaliła siebie i wiele innych Narodów od precyzyjnie zaplanowanej zagłady, powstrzymała kolejny ludobójczy marsz Niemców na Wschód.

Słowiańszczyzna, zjednoczona walką z faszystowskimi Niemcami, znalazła się po drugiej wojnie światowej w jednym ustrojowym układzie geopolitycznym. Sprzyjało to utworzeniu w przyszłości wspólnoty suwerennych Państw Słowiańskich. Możliwość taką przyniosły zachodzące z końcem XX wieku przemiany ustrojowe, które wprowadzane jednocześnie w całej Słowiańszczyźnie miały służyć utrzymaniu i umacnianiu jej jedności. Przemiany te jednak zostały wykorzystane przez przeciwników do rozbijania Słowiańszczyzny. Rozwiązanie istniejących struktur gospodarczych i wojskowych – Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Układu Warszawskiego, podział Związku Radzieckiego, Czechosłowacji i Jugosławii na oddzielne Państwa doprowadziło do konfliktów i rozbicia Słowiańszczyzny jako geopolitycznej rzeczywistości. Jej część została włączona do NATO i UE i przeciwstawiona pozostałej części, zwłaszcza Rosji. Haniebna agresja NATO na Jugosławię pogłębiła rozbicie Słowiańszczyzny i doprowadziła do konfliktów między  Narodami Słowiańskimi.

Włączonym do UE i NATO Słowiańskim Narodom grozi wynarodowienie i zniknięcie z historycznej sceny, jak spotkało to niegdyś Słowian Połabskich. Narody te osłabia się poprzez erozję świadomości narodowej oraz wmawia się im, że nie są Słowianami. Propaguje się idee mówiące o ich celtyckim czy też germańskim pochodzeniu. Celowo ogranicza się wpływ języka rosyjskiego jako środka międzysłowiańskiej komunikacji. W jego miejsce narzuca się język niemiecki i angielski. Prawosławnym Narodom Słowiańskim rodzimą cyrylicę zamienia się na alfabet łaciński. Wciąga się Narody Słowiańskie w agresywne plany Zachodu, lokalizuje się na ich ziemiach bazy wojskowe skierowane przeciwko drugim Narodom Słowiańskim – Rosyjskiemu, Białoruskiemu, Ukraińskiemu.

Próby jednoczenia Słowian i rozwijania słowiańskiej cywilizacji napotykają na zdecydowane przeciwdziałanie imperialistycznych sił Zachodu, które chciałyby widzieć słowiańskie ziemie jako swoje kolonie, dostarczające surowców i taniej siły roboczej oraz rynki zbytu swojej produkcji. Dlatego nasi wrogowie próbują rozbić utworzone 10 lat temu Państwo Związkowe Białorusi i Rosji oraz nie dopuścić do wejścia w jego skład Ukrainy. Ale w ostatnich wyborach prezydenckich Ukraińcy wybrali strategiczną współpracę i związek z Rosją, Białorusią i innymi Państwami Słowiańskimi.

Wrogiej strategii dzielenia Słowian musimy przeciwstawić własną strategię jednoczenia Słowian. Jest to dzisiaj historyczną koniecznością wobec wzmagających się zagrożeń globalistycznych. Bez jedności nie uzyskamy cywilizacyjnej mocy, nie ukażemy Światu należnej nam roli, stale pomniejszanej przez naszych przeciwników. Słowiańszczyzna to ponad 300 milionów Słowian, to 15 twórczych i uduchowionych Narodów Słowiańskich – Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Rusini, Polacy, Słowacy, Czesi, Serbołużyczanie, Bułgarzy, Macedończycy, Serbowie, Czarnogórcy, Bośniacy, Chorwaci, Słoweńcy, to 13 Państw Słowiańskich – Rosja, Białoruś, Ukraina, Polska, Słowacja, Czechy, Bułgaria, Macedonia, Serbia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Słowenia. Zajmują one większą część terytorium Europy i Azji. Państwa te jako geopolityczna rzeczywistość stanowią podstawę Eurazji, jednoczącą największy i najbogatszy lądowy obszar Świata.

Spełniając przesłanie słowiańskich zwycięzców spod Grunwaldu w 1410 roku i spod Berlina w 1945 roku, wzywamy Narody Słowiańskie, wzywamy władze Państw Słowiańskich do jednoczenia Słowiańszczyzny. Wzywamy do utworzenia przez Państwa Słowiańskie międzynarodowego sojuszu - Wspólnoty Słowiańskiej, Sławii, która będzie  strażnikiem naszych świętych wartości zagrożonych przez globalizm, będzie sojuszem euroazjatyckim zajmującym centralną część Eurazji. Tu narodziła się indoeuropejska wspólnota etniczno-kulturowa, dająca początek Narodom Słowiańskim i pozostałym Narodom Europy. Wspólnota Słowiańska – Sławia i jej nowa cywilizacja słowiańska wespół z innymi cywilizacjami będzie gwarantem pokoju, współpracy i postępu w Eurazji i na całym Świecie.

Niechaj symbolem zwycięskiej jedności słowiańskiej i słowiańskiego sojuszu euroazjatyckiego będzie Pomnik Grunwaldzki, wznoszony w sercu Warszawy z okazji 600. rocznicy zwycięstwa Słowian pod Grunwaldem. Apelujemy do wszystkich o poparcie działań powołanego w tym celu Komitetu Budowy Pomnika Grunwaldzkiego w Warszawie.

Przesłanie grunwaldzkie i berlińskie będzie natchnieniem X Zjazdu Wszechsłowiańskiego w Kijowie w dniach 28-31 października 2010 roku, organizowanego przez Międzynarodowy Komitet Słowiański. Zjazd wytyczy zadania międzynarodowego ruchu słowiańskiego w dziedzinie rozwijania współpracy i przyjaźni między bratnimi Narodami i Państwami Słowiańskimi, określi perspektywy jednoczenia i rozwoju Słowiańszczyzny oraz tworzenia nowej cywilizacji słowiańskiej jako czynnika pokoju, stabilizacji i postępu w XXI wieku.

Wyrażamy nadzieję, że w tym wielkim spotkaniu przedstawicieli Narodów Słowiańskich wezmą udział reprezentanci wszystkich środowisk społecznych oraz działacze państwowi. Będzie to sprzyjać owocnym obradom nad zagadnieniami miejsca i roli Słowiańszczyzny w trzecim tysiącleciu. Jest to czas szczególnej odpowiedzialności Słowian za losy Świata.

 

Grunwald, 15 lipca 2010 roku – w 600. rocznicę Zwycięstwa

 

 

 

Грюнвальдское Обращение

 

Мы-члены Международного Славянского Комитета, деятели общественных и  политических  организаций славянских государств – прибыли на древнию землю Славян на Грюнвальдский митинг. Мы собрались чтобы отметить шестисотую годовщину битвы под Грюнвальдом – великую победу объединённого Славянства над Тевтонским Орденом, который поддержала вся Германия.

Мы отдаём дань нашим предкам - геройским рыцарям славянских народов, воинам польским, литовским, русским, чешским, моравским, сербским, волоским а также татарским, которые победив под Грюнвальдом спасли славянство от запланированного уничтожения, таким образом, на триста лет остановили истребляющий словян германский марш на Восток .

Остановленный под Грюнвальдом вражеский марш, именнуемый Натиском на Восток (Drang nach Osten), ведущий к гибели всего славянства уже успел привести к порабощению и уничтожению многих полабских, а также других западных и южных племён и славянских народов. Он вытеснил славянство из многих коренных славянских земель, расположенных в западной,  южной и центральной Европе.

Согласно западной версии истории, исчезает правда о могуществе славянства, которое роспрастронялось за Эльбу и Зале, занимая целые Балканы и територию нынешней Австрии. Устраняется правда, о том, что геноцид славян продолжается многие столетия, что через кровопролитие их лишено коренных земель.

Напоминает об этом совпадение 600-й годовшины победы под Грюнвальдом и 65-й годовщины Великой Победы Советского Союза и его союзников по антигитлеровской коалиции над фашистской Германией. Вторая мировая война была продолжением остановленного под Грюнвальдом Натиска на Восток. Объединенное Славянство, ценной огромных потерь, во второй раз спасло себя и многие народы от запланированного геноцида, остановило очередной  кровавый марш Германии на Восток.

Славянство, объединённое борьбой с фашистской Германией, оказалось после Второй мировой войны в одном геополитическом пространстве. Это способствовало появлению плацдарма для возможного будущего образования содружества независимых славянских государств. Такую возможность давали перемены произошедшие в конце двадцатого века, которые должны были одновременно распространиться на все   славянство и, таким образом привести к укреплению единства славян. К сожалению, эти перемены были использованы врагами для раскола славянства. Прекращение деятельности Совета экономической взаимопомощи и Варшавского Договора, а также развал Советского Союза, Чехословакии и Югославии на независимые государства привели к конфликтам и распаду славянства как геополитической реальности. Часть его была втянута в НАТО и Евросоюз и настроена против остальных государств, особенно против России. Позорная НАТО-вская агрессия против Югославии усугубила раскол славянства и привела его к межнациональным  конфликтам.

         Включённым в Евросоюз и НАТО славянским народам угрожает политическая ассимиляция, иными словами: изчезновение с политической сцены, что и произошло с Полабскими славянами. Этим народам, путем эрозии общественного сознания  внушается, что они никогда не были Славянами. Народам пропагандируются идеи об их кельтском или германском происхождении. Целенаправленно ограничивается влияние русского языка как средства межславянского общения связи. Вместо него навязывается английский язык или немецкий. Православным славянским народам родную кирилицу меняют на латинский алфавит. Славянские народы втягиваются в агрессивные планы Запада, на их землях строятся военные базы НАТО, направленные против других славянских народов - русского, беларусского, украинского.

         Попытки объединения славян и развития славянской цивилизации сталкиваются с сильным противодействием имперских сил Запада, которые хотели бы видеть славянские земли как свои колонии сырья и дешевой рабочей силы. Поэтому их недруги пытаются уничтожить возникшее десять лет тому назад Союзное Государство Белоруссии и России, а также недопустить вхождения Украины в его состав. Но на последних президентских выборах Украинцы выбрали стратегическое партнёрство и союз с Россией и Белоруссией и другими славянскими государствами.

         Враждебной стратегии деления наших братских народов мы должны противопоставить свою стратегию объединения славян. Сегодня - это историческая обязанность перед растущими глобалистическими угрозами. Без единства мы не добьёмся могущества нашей цивилизации, не покажем всему Миру принадлежащую нам роль, которую приуменьшают наши противники. Славянство - это свыше трёхсот миллионов славян, это пятнадцать творческих и одухотворенных славянских народов - Русские, Белоруссы, Украинцы, Руссины, Поляки, Словаки, Чехи, Лужичане, Болгары, Македонцы, Сербы, Черногорцы, Боснийцы, Хорваты, Словенцы, это тринадцать славянских  государств - Россия, Беларусь, Украина, Польша, Словакия, Чехия, Болгария, Македония, Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Хорватия, Словения - которые занимают большинство территории Европы и Азии. Эти государства, как геополитическая реальность составляют основу Евразии, объединяют самое большое и самое богатое сухопутное пространство мира.

         Исполняя послание славянских победителей из-под Грюнвальда в 1410 году и из- под Берлина в 1945 году, призываем славянские народы, призываем власти славянских государств к единению славянства. Призываем к созданию славянскими государствами международного союза – Славии, которая будет хранителем наших святых ценностей перед угрозой глобализма, будет евразийским союзом занимающим центральную часть Евразии. Именно тут зародилось индоевропейское этно-культурное сообшество, давшее начало славянским народом и остальным народам Европы. Славянское Содружество Славия, а значит новая славянская цивилизация вместе с другими цивилизациями Земли будет гарантом мира, сотрудничества и развития в Евразии и на всей планете.

Пусть символом победного славянского единства и славянского евразийского союза будет Грюнвальдский памятник, воздвигаемый в сердце Варшавы в шестисотую годовщину победы славян под Грунвальдом. Мы обращаемся ко всем с просьбой поддержать созданный с этой целю Комитет Строительства Грюнвальдского Памятника в Варшаве.

Грюнвальдское и берлинское послание будет вдохновлением Десятого Всеславянского Съезда, который состоится с 28 по 31 ноября 2010 года в Киеве организованный Международным Славянским Комитетом. Съезд представит задачи международного славянского движения в области развития сотрудничества и дружбы между братскими славянскими народами и государствами. Он определит перспективы объединения и развития славянства, а также образования новой славянской цивилизации как фактора мира, стабильности и развития в двадцать первом веке.

         Мы надеемся, что  в этой большой встрече представителей славянских народов, примут участие представители всех социальных сфер и государственные деятели.Это будет способствовать  плодотворному обсуждениию вопроса о месте и роли славянства в третьем тысячелетии. Это время особенной ответственности Славян за судьбы Мира.

 

Грюнвальд, 15 июля 2010 года – в 600ю  годовщину Победы.