Statut

Statut Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej


I. Założenia podstawowe

1. Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej, skrót nazwy – SPPR, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym mającym osobowość prawną.
2. Obszarem działania SPPR jest Rzeczpospolita Polska.
3. Siedzibą władz najwyższych SPPR jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Struktura SPPR jest zgodna z podziałem administracyjnym Polski.
5. SPPR opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków oraz może również w tym celu zatrudniać pracowników.
6. SPPR może współpracować z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.


II. Symbole

7. SPPR posiada godło ustalone przez Zarząd Główny.
8. SPPR posiada sztandar ustalony przez Zarząd Główny.
9. SPPR posiada odznakę członkowską w postaci własnego godła, ustaloną przez Zarząd Główny.
10. SPPR posiada pieczęć ustaloną przez Zarząd Główny.
11. SPPR dla ewidencji swoich członków posługuje się Deklaracją Członkowską i Legitymacją Członkowską oraz Umową o Członkostwie Wspierającym, ustalonymi przez Zarząd Główny.


III. Cele i środki działania

12. Cele SPPR:
- rozwijanie przyjaźni między Narodem Polskim i Narodem Rosyjskim oraz pozostałymi Narodami Federacji Rosyjskiej,
- krzewienie wiedzy o historii, życiu współczesnym i osiągnięciach Rosji i Polski oraz ich wspólnych korzeniach słowiańskich,
- działanie na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej, oświatowej, kulturalnej, artystycznej, sportowej i turystycznej między Polską a Rosją,
- propagowanie nauki języka rosyjskiego w Polsce a języka polskiego w Rosji.
13. Środki działania SPPR:
- organizowanie, inicjowanie i popieranie wszelkich przedsięwzięć gospodarczych, naukowych, technicznych, oświatowych, kulturalnych, artystycznych, sportowych i turystycznych zbliżających Narody Polski i Rosyjski,
- organizowanie, inicjowanie i popieranie wydawnictw, wystaw, konferencji, imprez artystycznych i innych popularyzujących przyjaźń polsko-rosyjską,
- współdziałanie z polskimi instytucjami i organizacjami państwowymi, samorządowymi, społecznymi i prywatnymi w rozwijaniu przyjaźni polsko-rosyjskiej,
- utrzymywanie kontaktów z rosyjskimi instytucjami i organizacjami zainteresowanymi rozwijaniem przyjaźni polsko-rosyjskiej.


IV. Członkowie, ich obowiązki i prawa

14. Członkowie SPPR dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.
15. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele polscy po złożeniu Deklaracji Członkowskiej i jej zatwierdzeniu przez Zarząd Główny lub Zarząd Wojewódzki, które wydają im Legitymację Członkowską.
16. Członkami honorowymi mogą być pełnoletni obywatele polscy i inni obywatele, mianowani za szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych SPPR przez Zarząd Główny, który wydaje im Legitymację Członkowską.
17. Członkami wspierającymi mogą być polskie osoby prawne deklarujące pomoc finansową lub inną pomoc materialną, po zawarciu Umowy o Członkostwie Wspierającym z Zarządem Głównym lub Zarządem Wojewódzkim.
18. Członkowie wspierający działają w SPPR za pośrednictwem swojego upoważnionego przedstawiciela.
19. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje przez:
wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Wojewódzkiemu,
skreślenie uchwałą Zarządu Głównego lub Zarządu Wojewódzkiego na skutek biernej postawy,
wydalenie uchwałą Zarządu Głównego lub Zarządu Wojewódzkiego na skutek działania niezgodnego ze Statutem lub obowiązującym prawem i powszechnie przyjętą moralnością oraz prawomocnego wyroku sądowego pozbawiającego praw publicznych.
20. Utrata członkostwa honorowego następuje przez:
wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu,
wydalenie uchwałą Zarządu Głównego na skutek działania niezgodnego ze Statutem lub obowiązującym prawem i powszechnie przyjętą moralnością oraz prawomocnego wyroku sądowego pozbawiającego praw publicznych.
21. Utrata członkostwa wspierającego następuje na skutek wypowiedzenia Umowy o Członkostwie Wspierającym przez członka wspierającego albo Zarząd Główny lub Zarząd Wojewódzki.
22. Od uchwały Zarządu Wojewódzkiego o skreśleniu lub wydaleniu przysługuje członkowi zwyczajnemu prawo odwołania w terminie miesięcznym do Zarządu Głównego, a od uchwały Zarządu Głównego – do Zjazdu, których decyzja jest ostateczna.
23. Od uchwały Zarządu Głównego o wydaleniu przysługuje członkowi honorowemu prawo odwołania w terminie miesięcznym do Zjazdu, którego decyzja jest ostateczna.
24. Obowiązki członków zwyczajnych:
- działanie na rzecz realizacji celów statutowych SPPR,
- przestrzeganie Statutu i uchwał władz,
- uczestniczenie w zebraniach z głosem stanowiącym,
- opłacanie miesięcznej składki członkowskiej ustalonej przez Zarząd Główny.
25. Obowiązki członków honorowych i wspierających:
- działanie na rzecz realizacji celów statutowych SPPR,
- przestrzeganie Statutu i uchwał władz.
26. Prawa członków zwyczajnych:
- uczestniczenie w działalności statutowej SPPR,
- zgłaszanie wniosków dotyczących działalności statutowej,
- wybieranie władz i bycie wybieranym do władz.
27. Prawa członków honorowych i wspierających:
- uczestniczenie w działalności statutowej SPPR,
- zgłaszanie wniosków dotyczących działalności statutowej.


V. Władze

28. Władze SPPR są wybierane i podejmują uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy +1 osób uprawnionych do głosowania.
29. Władze SPPR są wybierane na 5 lat w głosowaniu tajnym, albo w głosowaniu jawnym na mocy uchwały podjętej przez osoby uprawnione do głosowania.
30. Kompetencja do skrócenia kadencji władz SPPR przysługuje Zjazdowi Krajowemu na mocy podjętej uchwały.
31. Władzą najwyższą SPPR jest Zjazd Krajowy Walny wszystkich członków w przypadku liczby członków nie przekraczającej 100 osób, lub Zjazd Krajowy Przedstawicielski wybranych delegatów w przypadku liczby członków przekraczającej 100 osób.
32. Delegaci na Zjazd Krajowy Przedstawicielski są wybierani przez Zjazdy Wojewódzkie w ustalonej na mocy uchwały przez Zarząd Główny proporcji do liczby członków. Czas trwania kadencji delegatów jest równy czasowi kadencji krajowych władz SPPR.
33. W Zjeździe Krajowym Przedstawicielskim uczestniczą z głosem stanowiącym oraz prawem wybierania władz i bycia wybieranym do władz delegaci, a bez głosu stanowiącego i bez prawa wybierania władz ale z prawem bycia wybieranym do władz członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej nie będący delegatami.
34. Zjazd Krajowy SPPR jest zwoływany co 5 lat lub częściej uchwałą podjętą przez Zarząd Główny.
35. Do uprawnień Zjazdu Krajowego SPPR należy:
- uchwalanie Statutu i jego zmian,
- wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
- skracanie kadencji władz SPPR,
- udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
- uchwalanie programu działalności,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji
Rewizyjnej,
- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,
- podjęcie uchwały o rozwiązaniu SPPR.
36. Zjazd Krajowy SPPR z dowolnej liczby zgłoszonych kandydatów wybiera Zarząd Główny w liczbie 5 do 31 członków oraz Główną Komisję Rewizyjną w liczbie 3 do 5 członków.
37. Zarząd Główny wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarza, rzecznika i skarbnika oraz w miarę potrzeby innych funkcjonariuszy. Tak wybrany zespół stanowi Prezydium Zarządu Głównego, liczące 5 do 11 osób.
38. Zarząd Główny, w czasie trwania swej kadencji w przypadku zmniejszenia liczby swych członków, może na mocy uchwały uzupełnić swój skład o liczbę członków nie przekraczającą liczby 1/3 członków wybranych przez Zjazd Krajowy.
39. Do uprawnień Zarządu Głównego SPPR należy:
- reprezentowanie SPPR i kierowanie jego działalnością,
- opracowywanie programów działania i uchwalanie planów pracy i budżetu,
- rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawie skreśleń i wydaleń członków,
- powoływanie i rozwiązywanie oddziałów wojewódzkich SPPR oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
- powoływanie i rozwiązywanie kół SPPR oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
- zarządzanie majątkiem i funduszami SPPR oraz udzielanie pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań w jego imieniu,
- zwoływanie Zjazdu Krajowego,
- nadawanie członkostwa honorowego SPPR.
40. Zebrania Zarządu Głównego są zwoływane przez jego przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego nie rzadziej, niż raz w roku.
41. Prezydium Zarządu Głównego SPPR kieruje bieżącą działalnością w okresie między zebraniami Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem ustalonym przez Zarząd Główny. Prezydium reprezentuje SPPR na zewnątrz i jest upoważnione do podejmowania wszelkich zobowiązań, w tym majątkowych. Uchwały, zobowiązania i inne ważne dokumenty wymagają podpisu przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
42. Główna Komisja Rewizyjna SPPR wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
43. Główna Komisja Rewizyjna, w czasie trwania swej kadencji w przypadku zmniejszenia liczby swych członków, może na mocy uchwały uzupełnić swój skład o liczbę członków nie przekraczającą liczby 1/3 członków wybranych przez Zjazd Krajowy.
44. Do uprawnień Głównej Komisji Rewizyjnej SPPR należy:
- kontrola działalności co najmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
- sprawowanie nadzoru nad działalnością Wojewódzkich Komisji Rewizyjnych,
- występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
- uczestniczenie w zebraniach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego z głosem doradczym.


VI. Oddziały

45. Oddziały wojewódzkie SPPR może powoływać na mocy uchwały Zarząd Główny w województwach, w których zamieszkuje co najmniej 10 członków zwyczajnych.
46. Oddziały wojewódzkie jako Zjazdy Wojewódzkie działają według zasad obowiązujących Zjazd Krajowy, wybierają liczące 5 osób Zarządy Wojewódzkie i liczące 3 osoby Wojewódzkie Komisje Rewizyjne konstytuujące się według zasad obowiązujących Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną.
47. W przypadku liczby członków w oddziałach wojewódzkich nie przekraczającej 100 osób, władze wojewódzkie SPPR i delegatów na Zjazd Krajowy wybierają Zjazdy Wojewódzkie Walne wszystkich członków.
48. W przypadku liczby członków w oddziałach wojewódzkich przekraczającej 100 osób, władze wojewódzkie SPPR i delegatów na Zjazd Krajowy wybierają Zjazdy Wojewódzkie Przedstawicielskie.
49. Delegaci na Zjazdy Wojewódzkie Przedstawicielskie są wybierani przez Zebrania Kół SPPR lub zebranie wszystkich pojedynczych członków w województwie w ustalonej na mocy uchwały przez Zarządy Wojewódzkie proporcji do liczby członków.
50. Zjazdy Wojewódzkie SPPR są zwoływane co 5 lat lub częściej uchwałą podjętą przez Zarządy Wojewódzkie.
51. Do uprawnień Zjazdu Wojewódzkiego SPPR należy:
- wybór Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
- uchwalanie programu działalności,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Wojewódzkiego.
52. Zarządy Wojewódzkie i Wojewódzkie Komisje Rewizyjne, w czasie trwania swych kadencji w przypadku zmniejszenia liczby swych członków, mogą na mocy uchwały uzupełnić swoje składy o liczbę członków nie przekraczającą liczby 1/3 członków wybranych przez Zjazdy Wojewódzkie.
53. Do uprawnień Zarządu Wojewódzkiego SPPR należy:
- opracowywanie programów działania i uchwalanie planów pracy i budżetu,
- zwoływanie Zjazdu Wojewódzkiego.
54. Do uprawnień Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej SPPR należy:
- kontrola działalności co najmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
- sprawowanie nadzoru nad działalnością kół,
- występowanie do Zarządu Wojewódzkiego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
- uczestniczenie w zebraniach Zarządu Wojewódzkiego z głosem doradczym.
55. Koła SPPR może powoływać na mocy uchwały Zarząd Główny w miejscowościach,
w których zamieszkuje co najmniej 5 członków zwyczajnych.
56. Władzami koła są: Zebranie Koła i wybrany przez nie Zarząd Koła liczący 3 osoby. Zarząd Koła spośród swoich członków wybiera przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
57. Koła działają na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd Główny.


VII. Majątek

58. Majątek SPPR stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
59. Na fundusze składają się:
- dotacje, subwencje, darowizny, spadki,
- składki członkowskie.
60. Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych SPPR składają przewodniczący lub zastępca przewodniczącego i sekretarz Zarządu Głównego.


VIII. Postanowienia końcowe

61. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania SPPR podejmie Zjazd Krajowy większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy +1 osób uprawnionych do głosowania.
62. W przypadku rozwiązania się SPPR, ostatni Zjazd Krajowy określa przeznaczenie majątku w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.