Warszawa, 15 sierpnia 2017 roku – w Święto Wojska Polskiego

 

Warszawa, 15 sierpnia 2017 roku – w Święto Wojska Polskiego

 

Uszanujmy pamięć o żołnierzach

walczących z nazistowskimi Niemcami

 

            W imię szacunku należnego żołnierzom walczącym w II wojnie światowej z nazistowskimi Niemcami, przeciwstawiamy się uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej tak zwanej ustawie dekomunizacyjnej nakazującej usunięcie pomników żołnierzy radzieckich.

            Jest naszym moralnym obowiązkiem pamiętać, że walczący w sojuszu z Polską, Francją, Wielką Brytanią i USA żołnierze Związku Radzieckiego wyzwolili spod ludobójczej okupacji niemieckiej Polskę i kilka innych Krajów, ocalili Naród Polski i pozostałe Narody Słowiańskie od planowanej i przeprowadzanej zagłady. W wyzwalaniu Polski poległo ponad 600 tysięcy żołnierzy radzieckich oraz zostało wymordowanych przez Niemców około 700 tysięcy jeńców radzieckich. Żołnierze radzieccy wraz z żołnierzami polskimi wywalczyli wielkie zwycięstwo w maju 1945 roku, ocalili Europę i Świat przed niemiecko-nazistowskim szaleństwem. Wkład żołnierzy radzieckich w rozgromienie zagrażających ludzkości nazistowskich Niemiec wyniósł 75% wobec 25% wkładu żołnierzy wszystkich pozostałych Państw walczących w koalicji antyniemieckiej. Straty Związku Radzieckiego w ludziach wyniosły 27 milionów poległych i pomordowanych.

            Tak wielce zasłużonych dla Polski i Świata żołnierzy radzieckich znieważa się, burząc ich pomniki świadczące o ich bohaterstwie i ofiarnej daninie krwi, o ich decydującym wkładzie w zwycięstwo. Ta zniewaga jest bardzo bolesna dla Rosjan otaczających wielką czcią żołnierzy poległych w walce z wrogiem. Taką samą czcią otaczamy poległych żołnierzy my – Polacy. Dlatego burzenie pomników żołnierzy radzieckich walczących w obronie własnej Ojczyzny i w obronie Polski jest gwałcącym zasady patriotyzmu i honoru haniebnym aktem zarówno antyrosyjskim, jak i antypolskim.

            Do ochrony pomników radzieckich w Polsce oraz pomników polskich w Rosji zobowiązuje Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji, zawarta w dniu 22 lutego 1994 roku w Krakowie. Do ochrony radzieckich pomników zobowiązuje nas również patriotyzm i honor oraz zwykła ludzka przyzwoitość. Bierzmy przykład z Czech, Słowacji, Bułgarii, Krajów byłej Jugosławii oraz Austrii i Niemiec, gdzie pomniki żołnierzy radzieckich są otaczane należnym szacunkiem, a ich obecność w przestrzeni publicznej jest chroniona prawem. Usuwanie pomników żołnierzy radzieckich jest bezprawne, jest sprzeczne z polskim i międzynarodowym prawem, z moralnością i sprawiedliwością, które nakazują poszanowanie dla żołnierzy walczących z wrogiem.

            W obliczu niezachodzącego w innych Krajach znieważania żołnierzy radzieckich i zacieraniu pamięci o ich ofiarnej walce i decydującym znaczeniu w II wojnie światowej, Polski Komitet Słowiański, Polska Wspólnota Narodowa, Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej zwracają się z apelem o przeciwstawienie się burzeniu pomników żołnierzy radzieckich i polskich wyzwalających Polskę. Zwracamy się z tym ważnym dla Polski apelem do Prezydenta Polski, Sejmu Polski, Senatu Polski, Rządu Polski, Sądu Najwyższego, partii politycznych, stowarzyszeń społecznych, związków zawodowych, Kościoła Katolickiego, pozostałych Kościołów, wszystkich Polaków w Kraju i za granicą!

Polacy! Sprawą naszego honoru jest poszanowanie pomników żołnierzy radzieckich i polskich walczących i poległych w naszej obronie! Szanujmy te pomniki i tych żołnierzy, abyśmy sami byli szanowani!

 

Polski Komitet Słowiański

Polska Wspólnota Narodowa

Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej

Przewodniczący Bolesław Tejkowski

 

 

Варшава, 15 августа 2017 года — день Войска Польского

 

Будем уважать память воинов,

сражавшихся с нацистской Германией!

 

Из уважения к солдатам, сражавшимся в годы Второй мировой войны с нацистской Германией, мы выступаем против принятого Сеймом Республики Польша так называемого закона о декоммунизации, предписывающего демонтировать памятники советским воинам.

Наш моральный долг — помнить, что воевавшие в союзе с Польшей, Францией, Великобританией и США советские солдаты освободили от геноцида немецкой оккупации Польшу и ряд других стран, спасли Польский народ и другие Славянские народы от планируемого и осуществляемого уничтожения. При освобождении Польши погибло свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты немцами около 700 тысяч советских военнопленных. Советские солдаты вместе с польскими воинами одержали Великую Победу в мае 1945 года, спасли Европу и мир от немецко-нацистского безумия. Вклад советских солдат в разгром нацистской Германии, угрожавший всему человечеству, составил 75% против 25% вклада армий всех остальных государств, воевавших в составе антигитлеровской коалиции. Людские потери Советского Союза составили 27 миллионов человек, погибших на поле боя и убитых.

И советских солдат, имеющих столь огромные заслуги перед Польшей и миром, оскорбляют, разрушая памятники, установленные в честь их героизма и самопожертвования, в честь их решающего вклада в Победу. Это оскорбление чрезвычайно болезненно для русских, которые чтут солдат, павших в борьбе с врагом. Точно также чтим павших солдат и мы, поляки. Поэтому снос памятников советским воинам, защищавшим свою Родину и вставшим на защиту Польши, является попирающим принципы патриотизма и чести позорным актом, как антироссийским, так и антипольским.

Охрана советских памятников в Польше и польских памятников в России обеспечивается Соглашением между Правительством Республики Польша и Правительством Российской Федерации о захоронениях и мемориалах жертвам войн и репрессий, заключенным 22 февраля 1994 года в Кракове. Охранять советские памятники велят нам также патриотизм, честь и обычная человеческая порядочность. Возьмём пример Чехии, Словакии, Болгарии, стран бывшей Югославии, а также Австрии и Германии, где памятники советским солдатам окружены должным уважением, а их присутствие в публичном пространстве защищено законом. Снос памятников советским воинам является противозаконным, противоречащим польскому и международному праву, морали и правосудию, требующим уважения к воинам, что сражались с врагом.

Обращая внимание на то, что в других странах мне оскорбляются советские воины, не стирается память об их жертвенной борьбе и решающей роли во Второй Мировой войне, Польский славянский комитет, Польское национальное сообщество, Общество польско-российской дружбы обращается с призывом не допустить разрушения памятников советским и польским воинам, освободившим Польшу. Мы обращаемся с этим важным для Польши призывом к Президенту Польши, Сейму Польши, Сенату Польши, Польскому правительству, Верховному суду, политическим партиям, общественным объединениям, профсоюзам, католической церкви, другим церквам, всем полякам в стране и за рубежом!

Поляки! Делом нашей чести является уважение к памятникам советским и польским воинам, которые сражались и пали, защищая нас! Будем же уважать эти памятники и этих солдат, чтобы и нас самих уважали!


Польский Славянский комитет

Польское национальное сообщество

Общество польско-российской дружбы

Председатель Болеслав Тейковский