Warszawa, 27 sierpnia 2017 roku

 

Warszawa, 27 sierpnia 2017 roku

 

Uwolnijmy Polskę od zagrożeń

 

            Coraz więcej Polaków rozumie to doskonale, że Unia Europejska – będąca niegdyś nadzieją dla Polski – staje się dzisiaj naszym zagrożeniem. Unia Europejska zdominowana przez Niemcy i zarządzana głównie w interesie Niemiec jest nieprzychylna a nawet wroga wobec Polski. Unia Europejska to właściwie unia Zachodniej Europy, to Niemcy, Francja i Włochy jako Państwa kierownicze, natomiast Polska i pozostałe Państwa unijne mają celowo drugorzędne znaczenie i są podporządkowane interesom Zachodu.

            Formuła Unii Europejskiej nie przystaje do historycznie ukształtowanej i aprobowanej przez Polaków formuły Państwa Polskiego. Między Unią Europejską a Polską istnieje konflikt wartości i konflikt interesów.

            Unia Europejska jest zaborcza, niedemokratyczna, nieuduchowiona, zmaterializowana, antynarodowa, antychrześcijańska, amoralna. Przeciwstawia się prawom Natury, między innymi w odniesieniu do istoty małżeństwa jako jedynie związku mężczyzny i kobiety. Przeciwstawia się prawom cywilizacji mówiącym o niemożliwości cywilizowania ludności Państwa na dwa sposoby, mówiącym o konieczności istnienia w Państwie dla całej ludności jednej cywilizacji i wynikającej z niej jednej kultury, jednej moralności, jednych obyczajów, jednego prawa, czyli jednych wartości i zasad zbiorowego życia społecznego w Państwie.

            Wbrew tym cywilizacyjnym prawidłowościom funkcjonowania Narodu i Państwa, Unia Europejska – w imię głoszonej przez siebie szkodliwej zasady wielokulturowości jako naczelnej wartości – sprowadza masowo do Europy ludność islamską mającą inną cywilizację i wynikającą z niej inną kulturę, inną moralność, inne obyczaje, inne prawo niż ludność europejska. Jaskrawym tego przykładem jest wolność i równouprawnienie kobiet europejskich a niewolnicze podporządkowanie mężczyznom kobiet islamskich nie dopuszczanych do życia społecznego. Ludność islamska nie chce się dostosować do Europy, lecz chce Europę dostosować do siebie, chce Europę opanować. Do przyjmowania takiej antyeuropejskiej ludności islamskiej Unia Europejska zmusza również Polskę.

            Ta nie dająca się pogodzić różnica wartości i celów rodzi konflikty rozsadzające Państwa europejskie. Są one coraz ostrzejsze, albowiem doskonale zorganizowany masowy napływ ludności islamskiej jest sprytną formą inwazji, najazdu wojującego islamu na Europę pod pozorami uchodźctwa politycznego i migracji zarobkowej. Jest to swoista „pokojowa” kontynuacja po wiekach dawnej wojennej inwazji islamu na Europę, a zwłaszcza na Ruś, Polskę, Bałkany i Hiszpanię.

Zalewająca obecnie Europę ludność islamska nie potrzebuje pracować zarobkowo. Jest utrzymywana dużymi świadczeniami socjalnymi obciążającymi obywateli Państw unijnych. Ma dużo czasu na islamską działalność. Żyje się jej lepiej niż Polakom w Polsce. Pomimo tego jest ona wrogo nastawiona do wartości europejskich i Europejczyków, nie ma zamiaru europeizowania się. Bowiem z rozkazu swych religijnych i politycznych przywódców dąży ona do zdobycia Europy, zniszczenia wartości europejskich, islamizacji ludności europejskiej i utworzenia jednokulturowej Europy islamskiej bez wielokulturowości.

Dla tych islamskich wartości i celów poświęcający swe życie fanatyczni terroryści islamscy organizują przemyślane, systematyczne zamachy terrorystyczne, niszczą, kradną, biją, gwałcą i mordują, sieją postrach i testują w jakim stopniu Europejczycy są zastraszeni, czy już ulegają czy jeszcze są zdolni do przeciwstawiania się agresywnemu islamowi. Ku zadowoleniu islamistów Unia Europejska nie jest zdolna do obrony Europy, obrony cywilizacji europejskiej, obrony ludności europejskiej, a zwłaszcza obrony traktowanych jak niewolnice kobiet europejskich przed agresywnym islamem, przed islamskimi zwyrodnialcami. A przecież obrona zagrożonych Narodów europejskich, zagrożonych ludzi a zwłaszcza zagrożonych kobiet jest nie tylko prawem ale i obowiązkiem Europejczyków, jest sprawą honoru.

W świetle tych faktów Unia Europejska jest antyeuropejska, jest przeciwna Europie i jej Państwom narodowym przez sprowadzanie islamistów, popieranie obcych i wrogich Europie wartości islamskich, przeciwstawianie się tradycyjnym wartościom chrześcijańskim, łacińskim i ogólnoeuropejskim drogim nam Polakom i wszystkim Europejczykom. Nie może być inaczej, albowiem Unia Europejska jest tworem zdegenerowanej duchowo i moralnie Europy Zachodniej, która utraciła poczucie własnej europejskiej tożsamości i nie jest zdolna do obrony tradycyjnych wartości europejskich. Europa Zachodnia utraciła Ducha. Nie tworzy już wyższych wartości duchowych. Tworzy jeszcze wartości materialne, zapewnia dobrobyt. Ale to – przy braku duchowości, ideowości i woli obrony - może być Europie Zachodniej łatwo odebrane. I o to między innymi islamistom chodzi.

Na konflikt wartości między Unią Europejską a Polską nakłada się konflikt interesów. W interesie Unii Europejskiej a wbrew interesom Polski leży szkodliwe dla Polaków utrzymywanie dużej bezdomności i dużego bezrobocia oraz zaniżanie zarobków, powodujące masowe przepływanie dobrej i taniej polskiej siły roboczej na Zachód. W interesie Unii Europejskiej leży szkodliwe dla Polski odłogowanie ziemi, ograniczanie polskiej produkcji rolnej i przemysłowej, niedopuszczanie do rozwijania w naszym Kraju własnego przemysłu elektronicznego, maszynowego, samochodowego, kolejowego, okrętowego i zbrojeniowego, niedopuszczanie do zwiększania wydobycia polskich bogactw naturalnych. W interesie Unii Europejskiej jest szkodliwe dla Polaków zadłużanie Polski, wynoszące już ponad 3 biliony złotych. Unia Europejska nie rozwija Polski, lecz ją hamuje w rozwoju i wyzyskuje. Ogranicza w znacznej mierze naszą suwerenność. Tak traktowane są wszystkie drugorzędne Państwa unijne, bowiem rozwój jest zagwarantowany dla kierowniczych Państw unijnych.

W tej unijnej sytuacji ostrego konfliktu wartości i interesów Polacy muszą mieć świadomość, że nasza przynależność do Unii Europejskiej jest w interesie Niemiec a wbrew interesowi Polski. Zatem wystąpienie Polski z zagrażającej nam Unii Europejskiej jest dziejową koniecznością, jest aktem korzystnym i powinno nastąpić jak najszybciej dla naszego narodowego dobra. Naśladujmy w tym Wielką Brytanię, która – dbając o swoje interesy – miała dość przynależności do szkodzącej jej Unii Europejskiej. Natomiast nieuchronna likwidacja Unii Europejskiej będzie aktem korzystnym dla wszystkich europejskich Państw narodowych, które wypracują lepszą formułę zbiorowej współpracy europejskiej.

Znacznie bardziej od Unii Europejskiej zagraża Polsce NATO. Przynależność Polski do agresywnego NATO i coraz większa ilość wojska amerykańskiego, niemieckiego i innego obcego na polskiej ziemi ogranicza w dużym stopniu naszą suwerenność, podporządkowuje nas interesom USA, naraża nas na wciąganie w międzynarodowe konflikty zbrojne, izoluje nas od Rosji i przeciwstawia Rosji. Zgodna z poglądami opozycji kłamliwa propaganda polskiej władzy – zapewne na polecenie USA – wmawia Polakom konieczność stacjonowania w Polsce wojsk NATO dla obrony przed zagrażającą nam Rosją. Straszenie Rosją ma uzasadnić nieprzyjemną dla honorowego Narodu obecność obcych wojsk NATO w Polsce i przekonać do tego ogół Polaków. Ma Polaków przekonać, że bez wojsk NATO w Polsce Rosja nas napadnie. Ale Rosja Polsce nie zagraża i NATO nie jest potrzebne dla naszej obrony. Polsce potrzebne jest własne nowoczesne Wojsko Polskie liczące co najmniej 200 tysięcy żołnierzy. A Rosja może być najlepszym sojusznikiem Polski ze względu na specyfikę naszych narodowych interesów oraz geopolityczne i geostrategiczne uwarunkowania. Jedynie Rosja spośród mocarstw gwarantuje granicę Polski na Odrze i Nysie ze Szczecinem.

Jeżeli NATO nie jest potrzebne dla naszej obrony, to jakie są prawdziwe przyczyny rozmieszczania w Polsce wojsk NATO, głównie amerykańskich?

Po pierwsze, wojska NATO w Polsce mają konfliktować Polaków z Rosjanami i nie dopuścić do możliwego i koniecznego dla naszych narodowych interesów pojednania i sojuszu Polski z Rosją. Pojednaniu i sojuszowi polsko-rosyjskiemu są przeciwne USA, Niemcy i neobanderowska Ukraina. Państwa te w swoim własnym imperialnym interesie a wbrew naszemu interesowi uczynią wszystko, by przeciwstawiać Polskę Rosji.

Po drugie, wojska NATO w Polsce mają uczynić z naszego Kraju posłuszne narzędzie polityki USA wobec Rosji. USA mogą szantażować Rosję dozbrajaniem Polski i żądać od Rosji określonych ustępstw za cenę rozbrajania Polski. Polska ma być amerykańskim straszakiem i narzędziem szantażu wobec Rosji.

Po trzecie, wojska NATO w Polsce będącej dogodną bazą wypadową mają być elementem amerykańskiego pierścienia otaczającego Rosję w celu jej ewentualnego zaatakowania z wielu stron.. W tej ewentualnej agresji USA na Rosję, Polacy mają być najbardziej fanatyczną siłą uderzeniową gotową ginąć w interesie Amerykanów. Dlatego na amerykańskie życzenie Polaków wychowuje się w miłości do USA i w nienawiści do Rosji. Służy temu ostatnio uchwalona przez Sejm i natychmiast podpisana przez Prezydenta tak zwana ustawa dekomunizacyjna nakazująca usunięcie pomników żołnierzy radzieckich wyzwalających Polskę spod ludobójczej okupacji nazistowskich Niemiec w II wojnie światowej. Tym znieważaniem poległych w obronie Polski żołnierzy celowo obraża się Rosjan i konfliktuje się ich z Polakami.

Po czwarte, wojska NATO w Polsce mają zapewnić korzystną dla USA eksploatację polskich złóż surowcowych, których bogactwo daje Polsce drugie miejsce w Świecie po najbogatszej w surowce Rosji.

Polacy są coraz bardziej świadomi tego, że nasza przynależność do NATO jest w imperialnym interesie USA a wbrew interesowi Polski. Zatem wystąpienie Polski z zagrażającego nam NATO jest korzystne i konieczne dla zwiększenia naszego bezpieczeństwa i powinno nastąpić jak najszybciej. Wystąpienie z NATO i uwolnienie się od jego wojsk może również poprawić stosunki Polski z USA. Polska z Państwa podległego USA stanie się Państwem suwerennym i partnerskim wobec USA. Będzie to z korzyścią nie tylko dla Polski i Europy, lecz także dla tych sił politycznych w USA, które chcą szanować suwerenność innych Państw i układać z nimi stosunki na zasadach partnerskich a nie wasalnych.

Poza Unią Europejską i NATO, Polsce zagraża mająca wiele wspólnych elementów polityka Niemiec i neobanderowskiej Ukrainy. Oba te nieprzyjazne a w pewnych aspektach wrogie Polakom Państwa wysuwają wobec Polski roszczenia terytorialne i odszkodowawcze. Współpracują w tej kwestii z antypolskim agenturalnym Ruchem Autonomii Śląska, który finansują. Licząca już w Polsce 3 miliony osób i stale rosnąca ludność ukraińska, mająca w większości neobanderowskie poglądy, żąda we Wrocławiu uznania języka ukraińskiego za państwowy na równi z językiem polskim. Ukraińcy w Polsce poprą ewentualne starania Niemców o przyznanie podobnego statusu językowi niemieckiemu w niektórych rejonach naszego Kraju. Pojawiające się w środowiskach ukraińskich w Polsce banderowskie hasła w rodzaju „Polaków trzeba dorżnąć do końca” wymagają stanowczego potępienia ze strony polskiej władzy i polskich obywateli. Nam nie zagrażają agresywni islamiści, bo ich w Polsce nie ma i nie będzie. Nam zagrażają Niemcy i będący na ich usługach neobanderowscy Ukraińcy. Dlatego Niemcom trzeba przypominać ich ludobójcze zbrodnie i żądać od nich należnych Polsce odszkodowań wynoszących ponad 6 bilionów złotych oraz konfiskować w Polsce niemiecką własność nabytą bezprawnie. Zaś neobanderowskich Ukraińców za chwalenie banderowskiego ludobójstwa dokonanego na Polakach oraz za grożenie Polakom należy karać i usuwać z Polski, konfiskując broń sprowadzaną przez nich w coraz większej ilości.

Polska w tej sytuacji dla realizacji swoich interesów musi zintensyfikować korzystną współpracę z Państwami Środkowo-Wschodniej Europy, takimi jak Węgry, a zwłaszcza z pokrewnymi nam Państwami Słowiańskimi – z Czechami, Słowacją, Serbią, Czarnogórą, Słowenią, Chorwacją, Bośnią i Hercegowiną, Macedonią, Bułgarią, Mołdawią, Białorusią.

W konfliktowej rzeczywistości Europy i Świata zabezpieczenie naszych dalekosiężnych, najżywotniejszych interesów narodowych wymaga od nas Polaków podjęcia dyktowanych mądrością polityczną starań o pojednanie Polski z Rosją i przygotowanie warunków do zawarcia korzystnego dla obu stron oraz dla całej Europy sojuszu polsko-rosyjskiego. W staraniach o pojednanie i sojusz Polski z Rosją jest miejsce dla polskiej władzy i opozycji, dla wszystkich zrzeszonych w różnych organizacjach i niezrzeszonych Polaków. Pojednanie i sojusz Polski z Rosją to historyczna szansa zapewnienia Narodowi Polskiemu, wszystkim polskim obywatelom trwałego bezpieczeństwa oraz stworzenia dla nas wielkich możliwości wszechstronnego rozwoju, to historyczna szansa ugruntowania w Europie pokoju i sprawiedliwej współpracy suwerennych Państw narodowych, to historyczna szansa europejskiego odrodzenia duchowego i moralnego.

Apelujemy do wszystkich Polaków dobrej woli – rozpocznijmy starania o pojednanie i sojusz bliskich sobie Słowiańskich Państw – Polski i Rosji dla naszego wspólnego dobra! Jest to nasza polska historyczna misja!

Niechaj w tej historycznej misji wzorem dla nas będzie Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji ogłoszone przez Kościół Prawosławny w Rosji i Kościół Katolicki w Polsce w dniu 17 sierpnia 2012 roku w Warszawie. Przesłanie apeluje o pojednanie Polski i Rosji, Narodu Polskiego i Narodu Rosyjskiego, Polaków i Rosjan. Jego najdonioślejszymi słowami jest wołanie „aby każdy Polak w każdym Rosjaninie i każdy Rosjanin w każdym Polaku widział przyjaciela i brata”!

Idźmy tą drogą do tego celu!

 

 

Polska Wspólnota Narodowa

Polski Komitet Słowiański

Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej

Przewodniczący Bolesław Tejkowski

 

 

 

Варшава, 27 августа 2017 года

 

 

Избавим Польшу от угроз!

 

Всё большее число поляков осознает, что Европейский Союз, некогда представлявшийся надеждой для Польши, в наши дни становится угрозой для нас. Европейский Союз с ведущей ролью Германии и функционирующий в основном в интересах в Германии, ведет себя недружественно и даже враждебно по отношению к Польше. Европейский Союз — это, собственно, Союз Западной Европы, где ведущими государствами выступают Германия, Франция и Италия, а Польша и остальные союзные государства изначально играют второстепенную роль и подчинены интересам Запада.

Формула Европейского Союза не соответствует исторически сложившейся и апробированной поляками формулы Польского государства. Между Европейским Союзом и Польшей существуют конфликт ценностей и конфликт интересов.

Европейский Союз носит агрессивный, антидемократический, бездуховный, материалистический, антинациональный, антихристианский, аморальный характер. Он противоречит законам Природы, в том числе во взглядах на сущность брака как союза мужчины и женщины. Он противоречит цивилизационным законам, согласно которым невозможно принадлежать к двум цивилизациям одновременно; в одном Государстве для всего населения может существовать только одна цивилизация и вытекающие из нее одна культура, одна мораль, одни обычаи, одно право, то есть одни ценности и принципы коллективной общественной жизни в Государстве.

Вопреки этим цивилизационным законам функционирования Нации и Государства, Европейский Союз — ради провозглашаемого ими в качестве основной ценности разрушительного принципа мультикультурализма — массово впускает в Европу исламское население, имеющее иную цивилизацию и вытекающие из неё иную культуру, иную мораль, иные обычаи, иное право, нежели европейское население. Ярким примером тому может служить свобода и равноправие европейских женщин в противовес рабскому подчинению мужчинам исламских женщин, не допускаемых к участию в общественной жизни. Исламское население не хочет подстраиваться под Европу, но желает подстроить Европу под себя, желает захватить Европу. Принимать у себя такое антиевропейское исламское население Европейский Союз вынуждает также и Польшу.

Это непримиримое расхождение ценностей и целей порождает конфликты, взрывающие Европейские государства. Они становятся всё острее, поскольку великолепно организованный массовый приток исламского населения является своеобразной формой проникновения воинственного ислама в Европу под видом волны политических беженцев и трудовой миграции. Это своеобразное «мирное» продолжение происходившего века назад военного вторжения ислама в Европу, прежде всего на Русь, в Польшу, на Балканы и в Испанию.

Хлынувшему сейчас в Европу исламскому населению не нужна работа. Оно обеспечено большими социальными пособиями за счет граждан Государств Евросоюза. Оно имеет много времени, чтобы заниматься исламистской деятельностью. Ему живётся лучше, чем полякам в Польше, и несмотря на это, оно враждебно настроено к европейским ценностям и европейцам и не намерено европеизироваться, поскольку, по наставлению своих религиозных и политических лидеров, оно стремится захватить Европу, уничтожить европейские ценности, исламизировать европейское население и создать монокультурную исламскую Европу без мультикультурализма.

Ради этих исламских ценностей и целей жертвуют своей жизнью исламские фанатики-террористы, организуют спланированные, систематические террористические акты, разрушают, крадут, бьют, насилуют и убивают, сеют страх и проверяют до, какой степени европейцы напуганы, сдались ли они или еще способны противостоять агрессивному исламу. К удовлетворению исламистов, Европейский Союз не способен защитить от агрессивного ислама Европу, Европейскую цивилизацию, европейское население, и прежде всего, европейских женщин, которых исламские выродки воспринимают как рабынь. А ведь защита попавших под угрозу Европейских народов, европейских жителей, и особенно женщин, — это не только право, но и обязанность европейцев, это дело чести.

Принимая во внимание эти факты, можно признать, что Европейский Союз носит антиевропейский, противный Европе и национальным Государствам характер, так как впустил исламистов, поддерживает чуждые и враждебные Европе исламские ценности, противостоит традиционным христианским, латинским и общеевропейским ценностям, которые дороги нам, полякам, и всем европейцам. Иначе быть не может, поскольку Европейский Союз является плодом деградировавшей духовно и морально Западной Европы, которая утратила чувство собственной европейской идентичности и не способна защищать традиционные европейские ценности. Западная Европа утратила Дух. Она уже не создает высшие духовные ценности. Она всё ещё создает материальные ценности, обеспечивает благосостояние. Но при отсутствии духовности, идейности и воли к самообороне всё это может быть у Западной Европы легко отнято. И именно этого, в частности, исламисты и добиваются.

К конфликту ценностей между Европейским Союзом и Польшей добавляется конфликт интересов. В интересах Европейского Союза и вопреки интересам Польши сохраняется печальное для поляков большое число бездомных людей и большая безработица, а также заниженная заработная плата, влекущая за собой массовый отъезд хорошей и дешёвой польской рабочей силы на Запад. В интересах Европейского Союза невыгодное для Польши сокращение сельскохозяйственных угодий, ограничение польского сельскохозяйственного и промышленного производства, недопущение развития в нашей стране собственного производства электроники, машиностроения, автомобилестроения, железнодорожного машиностроения, судостроения и военной промышленности, недопущение увеличения добычи польских полезных ископаемых. В интересах Европейского Союза сохранение вредящего полякам государственного долга Польши, составляющего уже свыше 3 триллионов злотых. Европейский Союз не развивает в Польшу, а сдерживает ее развитие и эксплуатирует, ограничивает в значительной степени наш суверенитет. Так трактуются все второстепенные государства Евросоюза, потому что развитие гарантируется лишь для ведущих государств Евросоюза.

В этой сложившейся в Евросоюзе ситуации острого конфликта ценностей и интересов поляки должны осознавать, что наша принадлежность к Евросоюзу — в интересах Германии и вопреки интересам Польши. Поэтому выход Польши из опасного для нас Европейского Союза является исторической необходимостью и выгодным актом, он должен состояться как можно скорее, ради нашего национального блага. Возьмём пример с Великобритании, которая, заботясь о собственных интересах, решила покончить с вредящим ей Европейским Союзом. В то же время неизбежный роспуск Европейского Союза станет актом, выгодным для всех Европейских национальных государств, которые смогут выработать лучшую форму коллективного европейского сотрудничества.

Значительно большую, чем Европейский Союз, угрозу представляет для Польши НАТО. Принадлежность Польши к агрессивному НАТО и всё возрастающая численность американской, германской и других иностранных армий на польской земле ограничивает в значительной степени наш суверенитет, подчиняет нас интересам США, подвергает риску втягивания в международные вооруженные конфликты, изолируют нас от России и противопоставляет России. Схожая взглядами оппозиция и лживая пропаганда польской власти — явно с подачи США — убеждает поляков в необходимости размещения в Польше войск НАТО для защиты от угрожающей нам России. Нас пугают Россией, чтобы оправдать неприемлемое для гордого Народа присутствие иностранных войск НАТО в Польше и убедить в этом большую часть Поляков. Поляков следует убедить в том, что без армии НАТО в Польше Россия на нас нападет. Но Россия Польше не угрожает, и нет нужды в НАТО для нашей защиты. Польше необходима собственная современная польская армия численностью не менее 200 тысяч человек. А Россия может быть лучшим союзником Польше, исходя из специфики наших национальных интересов, геополитических и географических условий. Только Россия из всех держав является гарантом границы Польши по Одеру и Нейсе вместе со Щецином.

Если НАТО не нужно для нашей защиты, то каковы тогда истинные причины размещения в Польше войск НАТО, в основном американских?

Во-первых, войска НАТО в Польше призваны обострить конфликт поляков с русскими и не допустить возможного и необходимого для наших национальных интересов соглашения и союза Польши с Россией. Против польско-российского соглашения и союза выступают США, Германия и необандеровская Украина. Эти государства из собственных имперских интересов и вопреки нашим интересам делают всё, чтобы противопоставить Польшу России.

Во-вторых, войска НАТО в Польше должны сделать из нашей страны послушный инструмент политики США в отношении России. США могут шантажировать Россию вооружением Польши и требовать от России определённых уступок ценой разоружения Польши. Польше призвана стать американским пугалом и орудием шантажа России.

В-третьих, войска НАТО в Польше, являющейся удобным плацдармом, должны стать элементом американского кольца, окружающего Россию с целью ее возможной атаки с разных сторон. В этой возможной агрессии США против России поляки должны стать наиболее фанатичной ударной силой, готовой погибнуть за интересы американцев. Вот поэтому по американскому желанию поляков воспитывают в любви США и в ненависти к России. Этой цели служит недавно одобренный сеймом и подписанный президентом так называемый закон о декоммунизации, предписывающий снос памятников советским воинам, освободившим Польшу от германско-нацистской оккупации во время Второй мировой войны. Этим оскорблением павших в защиту Польши солдат целенаправленно обижают русских и стравливают их поляками.

В-четвертых, войска НАТО в Польше должны обеспечить выгодное для США использование польских природных месторождений, богатство которых ставит Польшу на второе место в мире после самой богатой сырьем России.

Поляки всё больше осознают то, что наша принадлежность к НАТО отвечает имперским интересам США и противоречит интересам Польши. Потому выход Польши из угрожающего нам НАТО выгоден нам и необходим для укрепление нашей безопасности, он должно состояться как можно скорее. Выход из НАТО и освобождение от его армий поможет также улучшить отношения Польши с США. Польша из государства, подчинённого США, станет государством суверенным и партнерским по отношению к США. Это принесет пользу не только Польше и Европе, но и всем политическим силам США, которые хотят уважать суверенитет других государств и строить с ними отношения на принципах партнерства, а не вассалитета.

Помимо Европейского Союза и НАТО, Польше угрожает несущая в себе много общих элементов политика Германии и бандеровской Украины. Оба эти недружественные, а в некоторых аспектах и враждебные полякам Государства выдвигают в отношении Польши территориальные и имущественные претензии. Они взаимодействуют в этом вопросе с антипольским агентурным Движением автономии Силезии, которое они финансирует. Насчитывающее уже в Польше три миллиона человек и постоянно растущее украинское население, имеющее в большинстве своём необандеровские взгляды, требует во Вроцлаве признание украинского языка государственным, наравне с польским языком. Украинцы в Польше поддержат возможную инициативу немцев признать подобный языковой статус и за немецким языком в некоторых районах нашей страны. Появляющиеся в украинской среде в Польше бандеровские лозунги вроде «Поляков надо дорезать до конца» требуют решительного осуждения со стороны польских властей и польских граждан. Нам не угрожают агрессивные исламисты, потому что их в Польше нет и не будет. Нам угрожает Германия и состоящие у них в услужении необандеровские украинцы. Поэтому Германия следует напоминать о совершенных ею чудовищных преступлениях, требовать возмещения Польше ущерба, составляющего свыше 6 триллионов злотых, и конфисковать в Польше незаконно приобретенное немецкую собственность. Необандеровских украинцев же за восхваление бандеровского геноцида против поляков, а также за угрозы полякам следует наказывать и выдворять из Польши, конфискуя оружие, ввозимое ими во все большем количестве.

Польша в этой ситуации ради собственных интересов должна интенсифицировать выгодное сотрудничество с Государствами Центрально-Восточной Европы, такими как Венгрия, а особенно с родственными нам Славянскими государствами: Чехией, Словакией, Сербией, Черногорией, Словенией, Хорватией, Боснией и Герцеговиной, Македонией, Болгарией, Молдавией, Белоруссией.

Конфликтная реальность Европы и мира, обеспечение наших далеко идущих, самых насущных национальных интересов требует от нас, поляков, осуществления продиктованных политической мудростью шагов с целью достижения соглашения между Польшей и Россией, а также подготовки условий для заключения выгодного для обеих сторон и для всей Европы польско-российского союза. В этих шагах к соглашению и союзу между Польшей и Россией найдется место и для польской власти, и для оппозиции — для всех объединённых в различные организации и не объединенных поляков. Соглашение и союз между Польшей и Россией — это исторический шанс обеспечить Польскому народу, всем польским гражданам надежную безопасность и создать для нас огромные возможности всестороннего развития, это исторический шанс установить в Европе мир и справедливое сотрудничество между современными национальными Государствами, это исторический шанс европейского духовного и нравственного возрождения.

Мы призываем всех поляков доброй воли, давайте предпримем усилия ради соглашения и союза между близкими друг другу Славянскими государствами — Польшей и Россией, ради нашего общего блага! В этом состоит наша польская историческая миссия!

Пусть в этой исторической миссии примером для нас послужит общее послание к народам Польши и России от имени Русской Православной Церков и Католической Керкви в Польше, оглашенное 17 сентября 2012 года в Варшаве. Послание призывает к согласию между Польшей и Россией, между Польским народом и Русским народом, между поляками и русскими. Самыми значимым в нём является призыв, чтобы каждый поляк в каждом русском и каждый русский в каждом поляке видел друга и брата».

Будем же идти этим путем к этой цели!

 

 

Польское национальное сообщество

Польский славянский комитет

Общество польско-российской дружбы

Председатель Болеслав Тейковский