XI Zjazd Wszechsłowiański

 

Moskwa, 25 maja 2017 roku

 

Referat przewodniczącego Polskiego Komitetu Słowiańskiego

Bolesława Tejkowskiego

 

 

Idea integracji Słowiańszczyzny obroną konieczną Narodów Słowiańskich

 

Bracia Słowianie!

Rozpoczynamy dzisiaj w Moskwie XI Zjazd Wszechsłowiański, który kontynuować będziemy w Belgradzie. Zjazd ten jest ważnym ogniwem w rozwoju międzynarodowego ruchu słowiańskiego. Zwołaliśmy go w sytuacji rosnących zagrożeń dla Słowiańszczyzny i całej Ludzkości. Zagrożenia te powoduje agresywna polityka USA i niektórych Państw Unii Europejskiej dążących do dominacji w Świecie przez przechwytywanie majątku wielu Państw i stałe rozszerzanie zasięgu baz NATO. Ta agresywna polityka jest wymierzona głównie przeciw Rosji i całej Słowiańszczyźnie. Odpór tej polityce musi dać międzynarodowy ruch słowiański.

         Nasi przeciwnicy z doświadczeń historii wiedzą, że zjednoczona Słowiańszczyzna jest niezwyciężona. Dlatego korzystając z transformacji ustrojowej na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku uczynili wszystko, aby zjednoczoną w 1945 roku Słowiańszczyznę podzielić i skłócić. W wyniku tych antysłowiańskich poczynań Ukraina została oddzielona od Rosji i przeciwstawiona Rosji, a prawie wszystkie zachodnie i południowe Państwa Słowiańskie zostały wchłonięte przez Unię Europejską i NATO oraz w programowy sposób są przeciwstawiane Rosji. Jedynie Białoruś i Serbia zachowały wierność idei słowiańskiej i lojalność wobec Rosji. Dla skuteczniejszego kształtowania w zachodnich i południowych Narodach Słowiańskich nastrojów antyrosyjskich, Zachód bezpodstawnie oskarża Rosję o planowanie agresji na sąsiednie Państwa, o zagrażanie Europie i całemu Światu. Ta iście goebbelsowska propaganda jest przykrywką rzeczywistych agresywnych planów w wykonaniu NATO, jest pretekstem do zbliżania się NATO ku granicom Rosji.

         W tej sytuacji istotą naszego ruchu słowiańskiego jest integrowanie Słowiańszczyzny, umacnianie jedności Słowian, skupianie Narodów i Państw Słowiańskich wokół Rosji, jak to miało miejsce w czasie II wojny światowej, wykazywanie pokojowych działań Rosji skutecznie kontrujących agresywne działania wojskowych kół USA. Przykładem jest Syria.

         Podobny cel postawił przed sobą I Zjazd Wszechsłowiański w Pradze w 1848 roku. Rozpoczynający się dzisiaj XI Zjazd Wszechsłowiański jest kontynuacją tamtego sławnego Zjazdu, jest kontynuacją wszystkich pozostałych Zjazdów, od II Zjazdu w Moskwie w 1867 roku do X Zjazdu w Kijowie w 2010 roku.

         Z perspektywy tego historycznego dziedzictwa widzimy wyraźnie potrzebę umacniania naszego ruchu słowiańskiego. Jego wielkim zadaniem jest integrowanie Słowiańszczyzny jako obrony koniecznej Narodów Słowiańskich.

         W integrowaniu Słowiańszczyzny pomoże nam ukazywanie wspólnego pochodzenia, wspólnych korzeni etniczno-kulturowych, wspólnej historii, wspólnych wartości, interesów i celów, wspólnych osiągnięć, wspólnych zagrożeń i wspólnych możliwości wielkiego rozwoju wszystkich Narodów Słowiańskich. Są one najbardziej naturalną, ponadnarodową wspólnotą najbliższych sobie Narodów. Stanowią one razem Słowiańszczyznę jako jedną niepodzielną całość, jako jedną przestrzeń cywilizacyjną i geopolityczną. Ukazywać musimy, że Narody Słowiańskie jednoczą się instynktownie w potrzebie obrony przed zagrożeniem wojennym oraz w potrzebie pokojowego rozwoju.

         W integrowaniu Słowiańszczyzny pomoże nam ukazywanie wielkiego dorobku, wielkich osiągnięć duchowych i materialnych Słowiańskich Narodów, które w znaczący sposób wpłynęły na cywilizacyjny rozwój Europy. Fenomenem tych osiągnięć jest daleko posunięta jedność kulturowa pomimo zróżnicowanych cech narodowych i różnych dróg historycznego rozwoju poszczególnych Narodów Słowiańskich.

         Integracja Słowiańszczyzny jest obroną należących obecnie do Unii Europejskiej i NATO Narodów Słowiańskich, którym grozi utrata tożsamości słowiańskiej, a potem wynarodowienie. Bez przynależności do zintegrowanej Słowiańszczyzny Narodom tym grozi marginalizacja i zanikanie etnicznej i kulturowej odrębności. Grozi im dalsza utrata majątku narodowego zawłaszczanego głównie przez Niemcy i USA.

         Przed naszym międzynarodowym ruchem słowiańskim stoi wielkie zadanie. Jest nim odwrócenie wywołanych przez naszych przeciwników procesów dezintegracyjnych Słowiańszczyzny. Pomimo wszelkich zaistniałych w Słowiańszczyźnie podziałów i konfliktów, traktujmy całą Słowiańszczyznę jako braterską wspólnotę. Wykazujmy zgodnie z prawdą, że każdy Naród Słowiański ma większe możliwości rozwoju w ramach Słowiańszczyzny niż w ramach jakiegokolwiek innego układu pozasłowiańskiego.

         Ukazujmy integrację Słowiańszczyzny jako najlepszy sposób na obronę Narodów Słowiańskich przed rosnącym zagrożeniem, na zapewnienie Narodom Słowiańskim suwerenności, bezpieczeństwa, dobrobytu i rozwoju.

         Dążenie do integracji Słowiańszczyzny jest naszym świętym obowiązkiem wobec wszystkich Słowian, Braci-Słowian!

 

 

 

 

XI Всеславянский съезд

 

Москва, 25 мая 2017 года

 

Доклад Председателя Польского славянского комитета

Болеслава Тейковского

 

 

Идея интеграции славянства — необходимая защита Славянских народов

 

Братья-славяне!

Мы начинаем сегодня в Москве XI Всеславянский съезд, который продолжим в Белграде. Съезд этот является важным звеном в развитии международного славянского движения. Мы созвали его в ситуации растущих угроз для Славянства и всего Человечества. Эти угрозы вызваны агрессивной политикой США и отдельных государств Европейского Союза, стремящихся к господству в мире путем захвата собственности многих Государств и постоянного расширения сферы базирования НАТО. Эта агрессивная политика направлена в первую очередь против России и всего Славянского мира. Сопротивляться этой политике должно международное славянское движение.

Наши противники из исторического опыта знают, что единое Славянство непобедимо. Поэтому, использовав политические преобразования на рубеже 80–90-х годов прошлого века, они сделали все, чтобы объединившееся в 1945 году Славянство разделить и рассорить. В результате этих антиславянских действий Украина была отделена от России и противопоставлена России, а почти все западные и южные славянские государства были поглощены Европейским Союзом и НАТО и программно противопоставлены России. Только Беларусь и Сербия сохранили верность славянской идее и лояльности по отношению к России. Для успешного формирования у западных и южных Славянских народов антироссийских настроений Запад безосновательно обвиняет Россию в намерении напасть на соседние государства, в угрозе Европе и всему миру. Это поистине геббельсовская пропаганда является прикрытием реальных агрессивных планов со стороны НАТО, поводом для приближения НАТО к границам России.

В этой ситуации суть нашего славянского движения состоит в интеграции Славянства, укреплении единства славян, сосредоточении Славянских народов и вокруг России, как это было во время Второй мировой войны, в представлении мирной деятельности России, эффективно противодействующей агрессивным шагам военных кругов США. Примером может служить Сирия.

Подобную цель ставил перед собой и I Всеславянский съезд в Праге в 1848 году. Начинающийся сегодня XI Всеславянский съезд является продолжателем этого славного съезда, продолжателем всех других съездов – от II съезда в Москве в 1867 году до X съезда в Киеве в 2010 году.

С перспективы этого исторического наследия мы ясно видим необходимость укрепления нашего славянского движения. Его великая задача состоит в объединении Славянства как защиты, необходимой Славянским народам.

В интеграции Славянства нам поможет представление общего происхождения, общих этнокультурных корней, общей истории, общих ценностей, интересов и целей, общих достижений, общих угроз и общих возможностей великого развития всех Славянских народов. Это наиболее естественная наднациональная общность самых близких друг другу народов. Вместе эти народы составляют Славянский мир как единое и неделимое целое, как единое цивилизационное и геополитическое пространство. Мы должны показывать, что Славянские народы объединяются инстинктивно при необходимости защиты от военной угрозы и при потребности в мирном развитии.

В интеграции Славянства нам поможет представление великого наследия, великих духовных и материальных достижений Славянских народов, которые существенно повлияли на цивилизационное развитие Европы. Феноменом этих достижений является далеко идущее культурное единство, несмотря на различные национальные особенности и различные пути исторического развития отдельных Славянских народов.

Интеграция Славянства – это защита принадлежащих в настоящее время к Евросоюзу и НАТО Славянских народов, которым грозит утрата славянской идентичности, а затем и денационализация. Без принадлежности к интегрированному Славянскому миру этим народам грозит маргинализация и исчезновение этнического и культурного своеобразия. Им грозит дальнейшая потеря национального богатства, переходящего в основном в руки Германии и США.

Перед нашим международным славянским движением стоит большая задача. Она состоит в повороте вспять вызванных нашими противниками дезинтеграционных процессов в Славянском мире. Несмотря на все возникшие в Славянском мире разделы и конфликты, мы рассматривать всё Славянство как братскую общность. Покажем правдиво, что каждый Славянский народ имеет бóльшие возможности для роста в пределах Славянского мира, нежели в рамках какой-либо иной внеславянской системы.

Представим интеграцию Славянства как лучший способ защитить Славянские народы от растущей угрозы, обеспечить Славянским народам суверенитет, безопасность, благосостояние и развитие.

Стремление к интеграции Славянства – это наша священная обязанность перед всеми славянами – братьями-славянами!